Quy chế chung của website

Nguyên tắc chung

Website DauThau.Net là website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được thiết lập bởi Công ty cổ phần Hệ sinh thái Đấu Thầu (HSTDT.,JSC), hoạt động theo nguyên tắc công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật.

Mọi hoạt động trên DauThau.Net phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cả Bên Mời Thầu và Nhà Thầu. Trong mọi trường hợp, Bên Mời Thầu sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước khách hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến gói thầu do Bên Mời Thầu cung cấp trên DauThau.Net. Các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch sẽ căn cứ vào các bằng chứng và quy định của pháp luật hiện hành.

Tất cả các thành viên khi tham gia đấu thầu trên DauThau.Net phải tự tìm hiểu về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của mình, đồng thời cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử DauThau.Net (sau đây gọi là “Quy chế”) đang có hiệu lực vào thời điểm thực hiện giao dịch.

Địa chỉ truy cập dành cho Bên Mời Thầu: DauThau.Net
Địa chỉ truy cập dành cho Nhà Thầu: DauThau.Net

Quy định chung

Sàn giao dịch TMĐT DauThau.Net do Công ty cổ phần Hệ sinh thái Đấu Thầu (HSTDT.,JSC) thiết lập và phát triển, cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử để các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác có thể tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên đó.

Trên Sàn giao dịch TMĐT DauThau.Net các từ ngữ được hiểu như sau:

1. Bảo đảm dự thầu là việc nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam để bảo đảm trách nhiệm dự thầu của nhà thầu, nhà đầu tư trong thời gian xác định theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.
2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng là việc nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam để bảo đảm trách nhiệm thực hiện hợp đồng của nhà thầu, nhà đầu tư.
3. Bên mời thầu là cơ quan, tổ chức có chuyên môn và năng lực để thực hiện các hoạt động đấu thầu, bao gồm:
a) Chủ đầu tư hoặc tổ chức do chủ đầu tư quyết định thành lập hoặc lựa chọn;
b) Đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên;
c) Đơn vị mua sắm tập trung;
d) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức trực thuộc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lựa chọn.
e) Doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tổ chức tư nhân bất kỳ hoạt động hợp pháp theo luật pháp Việt Nam.
4. Chủ đầu tư là tổ chức sở hữu vốn hoặc tổ chức được giao thay mặt chủ sở hữu vốn, tổ chức vay vốn trực tiếp quản lý quá trình thực hiện dự án.
5. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền là cơ quan ký kết hợp đồng với nhà đầu tư.
6. Danh sách ngắn là danh sách nhà thầu, nhà đầu tư trúng sơ tuyển đối với đấu thầu rộng rãi có sơ tuyển; danh sách nhà thầu được mời tham dự thầu đối với đấu thầu hạn chế; danh sách nhà thầu có hồ sơ quan tâm đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm.
7. Dịch vụ tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc; khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường; khảo sát, lập thiết kế, dự toán; lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm tra, thẩm định; giám sát; quản lý dự án; thu xếp tài chính; kiểm toán, đào tạo, chuyển giao công nghệ; các dịch vụ tư vấn khác.
8. Dịch vụ phi tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt không thuộc quy định tại định nghĩa số 45, nghiệm thu chạy thử, tổ chức đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ bản đồ và hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn theo định nghĩa số 8.
9. Dự án đầu tư phát triển (sau đây gọi chung là dự án) bao gồm: chương trình, dự án đầu tư xây dựng mới; dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng các dự án đã đầu tư xây dựng; dự án mua sắm tài sản, kể cả thiết bị, máy móc không cần lắp đặt; dự án sửa chữa, nâng cấp tài sản, thiết bị; dự án, đề án quy hoạch; dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật, điều tra cơ bản; các chương trình, dự án, đề án đầu tư phát triển khác.
10. Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ hoặc mua sắm trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.
11. Đấu thầu qua mạng là đấu thầu được thực hiện thông qua việc sử dụng nền tảng về đấu thầu bất kỳ trên môi trường internet.
12. Đấu thầu quốc tế là đấu thầu mà nhà thầu, nhà đầu tư trong nước, nước ngoài được tham dự thầu.
13. Đấu thầu trong nước là đấu thầu mà chỉ có nhà thầu, nhà đầu tư trong nước được tham dự thầu.
14. Giá gói thầu là giá trị của gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
15. Giá dự thầu là giá do nhà thầu ghi trong đơn dự thầu, báo giá, bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.
16. Giá đánh giá là giá dự thầu sau khi đã được sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng với các yếu tố để quy đổi trên cùng một mặt bằng cho cả vòng đời sử dụng của hàng hóa, công trình. Giá đánh giá dùng để xếp hạng hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp và gói thầu hỗn hợp áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế.
17. Giá đề nghị trúng thầu là giá dự thầu của nhà thầu được đề nghị trúng thầu sau khi đã được sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có).
18. Giá trúng thầu là giá được ghi trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.
19. Giá hợp đồng là giá trị ghi trong văn bản hợp đồng làm căn cứ để tạm ứng, thanh toán, thanh lý và quyết toán hợp đồng.
20. Gói thầu là một phần hoặc toàn bộ dự án, dự toán mua sắm; gói thầu có thể gồm những nội dung mua sắm giống nhau thuộc nhiều dự án hoặc là khối lượng mua sắm một lần, khối lượng mua sắm cho một thời kỳ đối với mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung.
21. Gói thầu hỗn hợp là gói thầu bao gồm thiết kế và cung cấp hàng hóa (EP); thiết kế và xây lắp (EC); cung cấp hàng hóa và xây lắp (PC); thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC); lập dự án, thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (chìa khóa trao tay).
22. Gói thầu quy mô nhỏ là gói thầu có giá gói thầu trong hạn mức do Chính phủ quy định.
23. Hàng hóa gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng; thuốc, vật tư y tế dùng cho các cơ sở y tế.
24. Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển là toàn bộ tài liệu bao gồm các yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm đối với nhà thầu, nhà đầu tư làm căn cứ để bên mời thầu lựa chọn danh sách nhà thầu, nhà đầu tư trúng sơ tuyển, danh sách nhà thầu có hồ sơ quan tâm được đánh giá đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm.
25. Hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển là toàn bộ tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển.
26. Hồ sơ mời thầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu, làm căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự thầu và để bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu nhằm lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.
27. Hồ sơ yêu cầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh, bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu, làm căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ đề xuất và để bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ đề xuất nhằm lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.
28. Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất là toàn bộ tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.
29. Hợp đồng là văn bản thỏa thuận giữa chủ đầu tư với nhà thầu được lựa chọn trong thực hiện gói thầu thuộc dự án; giữa bên mời thầu với nhà thầu được lựa chọn trong cuộc đấu thầu.
30. Kiến nghị là việc nhà thầu, nhà đầu tư tham dự thầu đề nghị xem xét lại kết quả lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư và những vấn đề liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư khi thấy quyền, lợi ích của mình bị ảnh hưởng.
31. Người có thẩm quyền là người quyết định phê duyệt dự án hoặc người quyết định mua sắm theo quy định của pháp luật. Trường hợp lựa chọn nhà đầu tư, người có thẩm quyền là người đứng đầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
32. Nhà thầu chính là nhà thầu chịu trách nhiệm tham dự thầu, đứng tên dự thầu và trực tiếp ký, thực hiện hợp đồng nếu được lựa chọn. Nhà thầu chính có thể là nhà thầu độc lập hoặc thành viên của nhà thầu liên danh.
33. Nhà thầu phụ là nhà thầu tham gia thực hiện gói thầu theo hợp đồng được ký với nhà thầu chính. Nhà thầu phụ đặc biệt là nhà thầu phụ thực hiện công việc quan trọng của gói thầu do nhà thầu chính đề xuất trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trên cơ sở yêu cầu ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.
34. Nhà thầu nước ngoài là tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài hoặc cá nhân mang quốc tịch nước ngoài tham dự thầu tại Việt Nam.
35. Nhà thầu trong nước là tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam hoặc cá nhân mang quốc tịch Việt Nam tham dự thầu.
36. Sản phẩm, dịch vụ công là sản phẩm, dịch vụ thiết yếu đối với đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, cộng đồng dân cư hoặc bảo đảm quốc phòng, an ninh mà Nhà nước phải tổ chức thực hiện trong các lĩnh vực: y tế, giáo dục - đào tạo, văn hóa, thông tin, truyền thông, khoa học - công nghệ, tài nguyên - môi trường, giao thông - vận tải và các lĩnh vực khác theo quy định của Chính phủ. Sản phẩm, dịch vụ công bao gồm sản phẩm, dịch vụ công ích và dịch vụ sự nghiệp công.
37. Thẩm định trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư là việc kiểm tra, đánh giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả mời quan tâm, kết quả sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư để làm cơ sở xem xét, quyết định phê duyệt theo quy định của Luật này.
38. Thời điểm đóng thầu là thời điểm hết hạn nhận hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.
39. Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất là số ngày được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày đóng thầu được tính là 01 ngày.
40. Tổ chuyên gia gồm các cá nhân có năng lực, kinh nghiệm được bên mời thầu hoặc đơn vị tư vấn đấu thầu thành lập để đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.
41. Vốn nhà nước bao gồm vốn ngân sách nhà nước; công trái quốc gia, trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương; vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh; vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của Nhà nước; vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước; giá trị quyền sử dụng đất.
42. Xây lắp gồm những công việc thuộc quá trình xây dựng và lắp đặt công trình, hạng mục công trình.

Các đề mục và chú thích của Quy chế này được đưa vào chỉ nhằm mục đích thuận tiện trong tham khảo và không xác định, giới hạn, giải thích hoặc mô tả dưới bất kỳ hình thức nào, phạm vi và quy mô của bất kỳ điều khoản nào trong Quy chế này.

Trường hợp, một hay bất kỳ quy định nào của Quy chế này được xem là vô hiệu lực hoặc không thể thực thi được, quy định đó sẽ bị xóa bỏ, không được áp dụng nhưng các quy định còn lại vẫn sẽ được thực thi.

Quy trình giao dịch

1. Quy trình dành cho người mua hàng/sử dụng dịch vụ: Nhà Thầu

 • Bước 1: Cá nhân, tổ chức truy cập website DauThau.Net, tại trang chủ website chọn mục Thành viên  chọn Đăng ký. Nhà Thầu thực hiện đăng ký thành viên, bằng cách điền đầy đủ các thông tin dưới đây:
chọn các mục thông tin đăng ký
 • Bước 2: Ban quản trị DauThau.Net tiếp nhận thông tin tổ chức, cá nhân và kích họat tài khoản thành viên, sau đó gửi thông báo tài khoản đăng nhập của thành viên bằng hình thức gửi qua địa chỉ email mà thành viên đã đăng ký.
 • Bước 3: Thành viên thực hiện đăng nhập và truy cập vào menu Thành viên -> Chọn Q.lý hồ sơ doanh nghiệp để tạo thông tin hồ sơ doanh nghiệp, chỉ khi hoàn tất được thông tin hồ sơ doanh nghiệp, thành viên mới có thể sử dụng được các tính năng của DauThau.Net.
chọn quản lý hồ sơ doanh nghiệp
 • Bước 4: Tạo hồ sơ doanh nghiệp bằng cách điền đầy đủ các thông tin của doanh nghiệp theo mẫu.
tạo mới hồ sơ
 • Bước 5: Truy cập Nhà thầu -> Chọn Quản lý bộ lọc tìm kiếm để tìm kiếm dự án mời thầu:
quản lý bộ lọc tìm kiếm
 
quản lý bộ lọc
 • Bước 6: Truy cập Nhà thầu -> Chọn Yêu cầu làm rõ HSMT  để làm rõ các nội dung còn vướng mắc trong hồ sơ mời thầu:
yêu cầu làm rõ HSMT
 • Bước 7: Truy cập Nhà thầu -> Chọn Trả lời yêu cầu làm rõ HSDT  để trả lời các yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu:
trả lời yêu cầu làm rõ HSDT
 • Bước 8: Chọn Thành viên -> Chọn Đăng ký các gói phần mềm VIP -> Chọn Danh sách gói dịch vụ đã đăng ký  để gia hạn dịch vụ đăng tải thông tin dự thầu với DauThau.Net.
đăng ký gói dịch vụ VIP

2. Quy trình dành cho người đối tác (người bán hàng, nhà cung cấp…): Bên Mời Thầu
Thực hiện các bước 1, 2, 3 và 4 như hướng dẫn dành cho nhà thầu ở mục 1, rồi thao tác theo các bước như sau:
 • Bước 1: Chọn mục Bên mời thầu -> Chọn Đăng tải/Quản lý dự án và hoàn tất các thông tin của dự án mà Bên Mời Thầu cần tìm Nhà Thầu đáp ứng đủ điều kiện thực hiện, sau đó đăng tải công khai thông tin lên DauThau.Net.
đăng tải, quản lý dự án
quản lý dự an
 • Bước 2:  Chọn mục Bên mời thầu -> Chọn Đăng tải/ Quản lý kế hoạch -> Chọn Thêm kế hoạch.
quản lý KHLCNT
 
điền thông tin vào form
 • Bước 3: Chọn mục Bên mời thầu -> Chọn Quản lý TBMT để quản lý thông báo mời thầu, bằng cách đăng tải đầy đủ các thông tin sau:
quản lý thông tin mời thầu
 
đăng công khai
 
 • Bước 4: Chọn  để gia hạn dịch vụ đăng tải thông tin mời thầu với DauThau.Net bạn thực hiện tương tự như bước 8 phần 1.
3. Quy trình giao nhận vận chuyển;

Dịch vụ trên DauThau.Net là dịch vụ để Bên Mời Thầu tìm kiếm Nhà Thầu thực hiện dự án thông qua việc đánh giá các tiêu chí mà Bên Mời Thầu đặt ra để thực hiện dự án hiệu quả. Do đó, không có phương thức vận chuyển, giao nhận như hàng hóa thông thường.

4. Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng;
DauThau.Net không có chức năng xác nhận/hủy đơn hàng

5. Quy trình đổi trả hàng và hoàn tiền
DauThau.Net không có chức năng đặt hàng trực tuyến.

6. Quy trình bảo hành/bảo trì sản phẩm;
DauThau.Net là kênh để Bên Mời Thầu và Nhà Thầu tham gia đấu thầu, không có quy trình bảo hành/ bảo trì sản phẩm.

7. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại;
Mọi tranh chấp, khiếu nại liên quan đến các giao dịch trên Sàn giao dịch TMĐT DauThau.Net giữa Bên Mời Thầu và Nhà Thầu sẽ được hai bên phải tự giải quyết với nhau.
 • Về phía DauThau.Net, hệ thống sẽ có cơ chế thông báo tin quảng cáo sai sự thật. Nếu xác định được một trong hai bên: Bên Mời Thầu, Nhà Thầu có hành vi vi phạm, Công ty có quyền xử lý theo Quy chế của DauThau.Net.
 • Mọi tranh chấp phát sinh giữa Sàn giao dịch TMĐT DauThau.Net và thành viên sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.
8. Sau đây là quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại cụ thể:
 • Khi phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, trước hết bên bị vi phạm sẽ liên lạc bên kia để khiếu nại, trao đổi và tìm ra phương pháp tự giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải.
 • Bên Mời Thầu có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ Nhà Thầu liên quan đến giao dịch tại Sàn giao dịch TMĐT DauThau.Net.
 • Khi phát sinh tranh chấp, DauThau.Net cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Website và thực hiện theo các bước sau:
  • Bước 1: Thành viên gửi khiếu nại qua email: [email protected]
  • Bước 2: Bộ phận Chăm sóc khách hàng của Website sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên Website sẽ có những biện pháp cụ thể hộ trợ thành viên để giải quyết tranh chấp đó.
  • Bước 3: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Website thì ban quản trị sẽ yêu cầu thành viên đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật. 

Quy trình thanh toán

1. Thanh toán giữa Bên Mời Thầu – Nhà Thầu

Việc thanh toán giữa Bên Mời Thầu – Nhà Thầu được thực hiện trực tiếp với nhau mà không thông qua DauThau.Net. DauThau.Net chỉ có trách nhiệm kết nối giao dịch giữa bên mua và bên bán thông qua hình thức đấu thầu hoặc chào hàng cạnh tranh. Bên mua và bên bán sau khi được kết nối sẽ ký hợp đồng với nhau ngoài môi trường trực tuyến, không có sự can thiệp của dauthau.net.

2. Thanh toán giữa Bên Mời Thầu, Nhà Thầu và BQL Website DauThau.Net
Thành viên trên DauThau.Net có thể lựa chọn các Cổng/ kênh thanh toán sau:
 • Giao dịch online 24/7 qua cổng thanh toán VNPAY: Cổng VNPAY hỗ trợ nạp tiền, thanh toán 24/24h kể cả ngày nghỉ, lễ tết... Giao dịch sẽ được xử lý tự động và dịch vụ sẽ được kích hoạt ngay lập tức khi bạn hoàn tất nạp tiền/ thanh toán. Bạn nên ưu tiên kênh thanh toán này để giao dịch được xử lý tự động 24/7.
 • Giao dịch Chuyển khoản ATM/ ngân hàng: Nhà thầu có thể sử dụng các phương thức như chuyển khoản tại cây ATM, chuyển khoản online qua website ngân hàng hoặc nộp tiền vào ngân hàng để thanh toán các đơn hàng trên DauThau.Net.
 • Thanh toán tiền mặt:
  • Nơi tiếp nhận: Công ty cổ phần Hệ sinh thái Đấu Thầu (HSTDT.,JSC)
  • Địa chỉ trụ sở: Tầng 6, toà nhà hỗn hợp Sông Đà, Số 131 Đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội
  • Điện thoại: 0904.634.288 - 024.8888.4288
Nhà Thầu gặp phòng kế toán, đề nghị thanh toán phí dịch vụ/ nạp tiền cho tài khoản trên DauThau.Net sau đó đọc tên tài khoản để nhân viên kế toán kiểm tra và xác nhận giao dịch. Dịch vụ sẽ được kích hoạt ngay khi kế toán xác nhận nhà thầu hoàn tất thanh toán đơn hàng.

Đảm bảo an toàn giao dịch

 • Để đảm bảo tính minh bạch, BQT website sẽ kiểm tra các thông tin cá nhân của người sử dụng và thông tin gói thầu. Đồng thời yêu cầu các thành viên tham gia website TMĐT DauThau.Net cần thực hiện các bước hướng dẫn về đăng ký/đăng nhập. Trường hợp xảy ra lỗi hệ thống, đề nghị các thành viên tham gia gọi điện trực tiếp với BQT để kịp thời xử lý và khắc phục.
 • Hệ thống thanh toán thẻ trên website DauThau.Net được cung cấp bởi các đối tác là cổng trung gian thanh toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ của DauThau.Net đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của đối tác là các đơn vị trung gian thanh toán.
 • Thông tin giao dịch sẽ được bảo vệ một cách an toàn theo tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu trên internet SSL.
 • Ngoài ra, DauThau.Net còn sử dụng các phần mềm và thuật toán khác để đảm bảo an toàn cho các thông tin thanh toán của khách hàng.


Quy trình giải quyết tranh chấp khiếu nại

Mọi tranh chấp, khiếu nại liên quan đến các giao dịch trên Sàn giao dịch TMĐT DauThau.Net giữa Bên Mời Thầu và Nhà Thầu sẽ được hai bên phải tự giải quyết với nhau.

Về phía DauThau.Net, hệ thống sẽ có cơ chế thông báo tin quảng cáo sai sự thật. Nếu xác định được một trong hai bên: Bên Mời Thầu, Nhà Thầu có hành vi vi phạm, Công ty có quyền xử lý theo Quy chế của DauThau.Net.

Mọi tranh chấp phát sinh giữa Sàn giao dịch TMĐT DauThau.Net và thành viên sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

Sau đây là quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại cụ thể:

Khi phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, trước hết bên bị vi phạm sẽ liên lạc bên kia để khiếu nại, trao đổi và tìm ra phương pháp tự giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải.
 • Bên Mời Thầu có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ Nhà Thầu liên quan đến giao dịch tại Sàn giao dịch TMĐT DauThau.Net.
 • Khi phát sinh tranh chấp, DauThau.Net cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Website và thực hiện theo các bước sau:
  • Bước 1: Thành viên gửi khiếu nại qua email: [email protected]
  • Bước 2: Bộ phận Chăm sóc khách hàng của Website sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên Website sẽ có những biện pháp cụ thể hộ trợ thành viên để giải quyết tranh chấp đó.
  • Bước 3: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Website thì ban quản trị sẽ yêu cầu thành viên đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật. 

Quản lý thông tin trên website DauThau.Net

Đối với Thành viên:

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch thương mại điện tử DauThau.Net về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Thành viên không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch thương mại điện tử DauThau.Net vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch thương mại điện tử DauThau.Net hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch thương mại điện tử dauthau.net cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch thương mại điện tử DauThau.Net.

Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch thương mại điện tử DauThau.Net dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch thương mại điện tử dauthau.net .
Quản lý thông tin giao dịch trên Sàn giao dịch thương mại điện tử DauThau.Net

Thành viên Sàn giao dịch thương mại điện tử DauThau.Net cam kết tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về giao dịch trên Sàn giao dịch thương mại điện tử DauThau.Net. Trong đó, lưu ý một số nội dung sau:

Danh sách sản phẩm hạn chế giao dịch tại DauThau.Net:
 • Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ;
 • Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác;
 • Rượu các loại;
 • Thực vật, động vật hoang dã quý hiếm, bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến;
 • Các hàng hóa hạn chế kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.
 • Và trường hợp quy định pháp luật có thay đổi thì áp dụng theo sự thay đổi đó.
Sản phẩm giao dịch có điều kiện theo quy định pháp luật hiện hành: trường hợp Bên Mời Thầu có các dự án thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật thì phải cung cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó.

Quản lý Thông tin dự án trên DauThau.Net, hành vi cấm trong hoạt động đăng tải thông tin trên DauThau.Net
 • Thông tin thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.
 • Thông tin xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.
 • Thông tin có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.
 • Thông tin không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố.
 • Thông tin bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác.
 • Thông tin có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.
 • Các hành vi khác vi phạm pháp luật về quảng cáo.
 • Và trường hợp quy định pháp luật có thay đổi thì áp dụng theo sự thay đổi đó.
Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin về sản phẩm của Ban quản trị Sàn giao dịch thương mại điện tử DauThau.Net​​​​​​​ đối với thông tin đăng tải trên website:

Bên Mời Thầu/ Nhà Thầu gửi thông tin về pháp nhân muốn trở thành thành viên trên DauThau.Net​​​​​​​. Sau khi được cấp tài khoản gian hàng Bên Mời Thầu/ Nhà Thầu mới có thể đăng tải thông tin dự án của mình. DauThau.Net​​​​​​​ sẽ toàn quyền loại bỏ các thông tin của Bên Mời Thầu/ Nhà Thầu nếu thông tin vi phạm pháp luật, quy chế hoạt động, chính sách, quy định của sàn và áp dụng các hình thức xử phạt, yêu cầu bồi thường được nêu trong các chính sách, quy định của sàn và quy định của pháp luật. Các thông tin không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc. DauThau.Net​​​​​​​ chuyển sang chuyên mục khác cho là hợp lý. DauThau.Net​​​​​​​ giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ thông tin đã đăng trên trang website này mà không cần báo trước.
Lời chào
 
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả các trang thuộc Hệ sinh thái Đấu Thầu, bao gồm DauThau.info, DauGia.Net và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Bạn muốn DauThau.Net hỗ trợ các tính năng gì?
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây