Invitation to bid

Gói thầu xây dựng thư viện điện tử về “Giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn vật nổ” trên website của VNMAC

    Watching    
List Project Contractor selection plan Invitation to bid Bid opening results available Result of contractor selection
  View: 894   HSMT downloader: 9

Thông tin chung

Bidding package name

Gói thầu xây dựng thư viện điện tử về “Giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn vật nổ” trên website của VNMAC

Source of capital

Equity capital

Thông tin tham dự gói thầu

Tender notice code

TB230382683-00

Status

Still validated

Upload time

08:40 28/03/2023

Publication time

08:40 28/03/2023

Time of bid closing

23:59 09/04/2023

Bid opening time

00:00 10/04/2023

Thông tin gói thầu

Posting form

Post public

Location

Bidding form

Direct bidding (offline)

Package description

CRS là Tổ chức nhân đạo quốc tế có trụ sở tại Hoa Kỳ. CRS hoạt động để trợ giúp và bảo vệ những người gặp khó khăn ở hơn 100 quốc gia, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo hay quốc tịch. CRS bắt đầu làm việc tại Việt Nam vào năm 1992 và thành lập văn phòng tại Hà Nội vào năm 1994. CRS Việt Nam hỗ trợ các đối tác địa phương trong các lĩnh vực hòa nhập người khuyết tật, Hành động bom mìn, Quản lý và Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai, và Thích ứng với Biến đổi Khí hậu dựa vào Cộng đồng.
Dự án “Hướng tới Giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn bền vững cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở” (SMRE) thuộc Chương trình hành động bom mìn được triển khai từ năm 2020 – 2024 tại 5 tỉnh miền Trung gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế (TTH). CRS hợp tác với Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia Việt Nam (VNMAC), Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GD&ĐT) tại 5 tỉnh này và Khoa Giáo dục Tiểu học thuộc các trường Đại học tại Quảng Bình, Quảng Nam và Thừa Thiên Huế
Theo kế hoạch làm việc đã thống nhất giữa VNMAC và CRS, từ tháng 2/2023, CRS sẽ phối hợp với VNMAC phát triển thư viện điện tử về GDPTTNBMVN. Thư viện điện tử này sẽ được gắn trên trang website của VNMAC tại địa chỉ vnmac.gov.vn.

Hồ sơ dự thầu cần bao gồm các mục sau:
Bản sao giấy phép kinh doanh
Hồ sơ công ty với ít nhất 03 đường link các website, thư viện điện tử đã xây dựng trước đây để tham khảo
Đề xuất kỹ thuật bao gồm:
- Đề xuất về phương án thiết kế thư viện điện tử cùng với lịch triển khai chi tiết được đề xuất cho dự án này
- Sơ yếu lý lịch của các chuyên gia có nêu rõ vai trò của từng chuyên gia trong nhóm
Đề xuất tài chính nên được trình bày dưới dạng phân tích chi phí. Giá phải tính bằng Đồng Việt Nam đã bao gồm VAT.

Lưu ý: Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và tài chính phải được làm bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.

Nếu có thắc mắc về kỹ thuật, vui lòng liên hệ: [email protected], and Cc: [email protected].

Phương thức nộp hồ sơ:
Các đề xuất cần được ký tên, đóng dấu hợp lệ và gửi đến địa chỉ email: [email protected].
Hạn nộp hồ sơ: ngày 9 tháng 4 năm 2023
 

Contractor selection domains

- Giải pháp phần mềm

Related notices

08:40 28/03/2023 (Viewing session) - Bid TB230382683-00 - First Post

Attached files

Number of contractors: 0
Search Bids
Click for advanced search
Voting
What features do you want Dauthau.Net support?
Welcome
Hello,
You are not logged in, please login to use all member functions.

You can use your account at DauThau. info to login on DauThau. Net and vice versa!

If you do not have a member account, please register.

This takes only 5 minutes and is completely free! Your account can be used in all our systems, including DauThau.info and DauThau.Net

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second